Кантората публикува редовно в информационния бюлетин „Право и данъци“ на Германо-Българската идустриално-търговска камара по актуални правни теми:

- Въвеждане nа автоматичен обмен на данни в областта на данъчното облагане в България, 12.04.2016

- Закрила на работещите майки в България, 03.2014